В настоящее время рассматривается проект Меморандума о сотрудничестве в области судебно-экспертной и адвокатской деятельности между РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК» и Республиканской коллегией адвокатов.

Представляем вниманию адвокатов проект Меморандума для обсуждения.

 

Сот-сараптама және адвокаттық қызметтер саласында

ынтымақтастық туралы

Меморандум

 

Бұдан әрі Тараптар деп аталатын, «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны және Республикалық адвокаттар алқасы Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сот-сараптама қызметі туралы», «Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа ала отырып, өз құзіреті және өкілдігі шегінде келісімге келді және төмендегілер туралы осы Меморандумды бекітті.

1-бап

Осы Меморандумның мақсаты сот ісін жүргізудің жарыспалылығын қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама және адвокаттық қызметтерін дамытуға арналған институтционалдық негізін қалыптастыру бойынша бірлескен және келісілген әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

2-бап

Тараптар сот-сараптама және адвокаттық қызметтер саласындағы ынтымақтастықты өз құзіретіне жататын келесі бағыттарда дамытады:

 • азаматтар мен ұйымдардың құқықтарының, бостандықтары және заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету;
 • сот-сараптама және адвокаттық қызметтер саласындағы қолданыстағы заңнамаға талдау жүргізу және жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • сот-сараптама және адвокаттық қызметтердің проблемалық мәселелері бойынша жұмысты үйлестіру;
 • кеңес беру, атап айтқанда, сарапшыға сұрақ қою, сараптаманың түрін және мәртебесін дұрыс анықтау т.б. бойынша;
 • адвокаттардың заң көмегін көрсету барысында сот ісін жүргізудің жарыспалылығын қамтамасыз ету мақсатында сот сараптамасы институтын пайдалану практикасын қорыту;
 • сот-сараптама және адвокаттық қызметтерді жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған бірлескен жобаларды әзірлеу және жүргізу
 • тәжірибе алмасу және өзара тиімді байланыстарды нығайтуға бағытталған конференциялар, семинарлар, көрмелер, кеңестер нысанындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

Тараптар, өзара келісім бойынша осы Меморандумда көзделмеген, бірақ сот-сараптама және адвокаттық қызметтер саласындағы ынтымақтастықты дамыту мақсаттарына жауап беретін іс-шараларға жәрдемдесетін болады.

3-бап

Тараптар, осы Меморандум шеңберіндегі кез келген іс-әрекеттер қандай да бір Тараптың құқықтары мен өкілеттіктерін нұқсан келтірмеуге тиіс екенін ескереді, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеуі тиіс.

4-бап

Тараптар, осы Меморандумның әрекет етуімен байланысты міндеттемелерді өтеусіз негізде орындауға міндеттенеді.

5-бап

Осы Меморандумға Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар осы Меморандумның ажырамас бөлігі болып табылатын жеке құжаттармен ресімделеді.

Осы Меморандумның ережелерін түсіндіру және қолдану кезінде Тараптар арасындағы даулар мен келіспеушіліктер екі жақты келіссөздер және консультациялар жолымен шешіледі.

6-бап

Осы Меморандум Тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

Меморандум белгісіз мерзімге жасалды және Тараптардың бірі Меморандумның қолданысын тоқтату ниеті туралы жазбаша хабарламаны екінші Тарапқа жібергенге дейін әрекет етеді. Мұндай жағдайда тараптардың бірі тиісті жазбаша хабарламаны жолдаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аяқталған соң Меморандумның қолданылуы тоқтатылған болып есептеледі.

Меморандумға Астана қаласында 2018 жылғы «___»_________ екі данада қол қойылды.

 

 

Меморандум

о сотрудничестве

в области судебно-экспертной и адвокатской деятельности

 

Республиканское государственное казенное предприятие «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» и Республиканская коллегия адвокатов, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности», «Об адвокатской деятельности» и законодательством Республики Казахстан в пределах своей компетенции и полномочий достигли соглашения и заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

Статья 1

Целью настоящего Меморандума является осуществление совместных и согласованных действий по формированию институциональной основы для дальнейшего развития судебно-экспертной и адвокатской деятельности в Республике Казахстан, направленных на обеспечение состязательности судопроизводства.

Статья 2

Стороны будут развивать сотрудничество в области судебно-экспертной и адвокатской деятельности в следующих направлениях, относящихся к их компетенции:

 • обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций;
 • проведение анализа и внесения предложений по совершенствованию действующего законодательства в области судебно-экспертной деятельности и адвокатской помощи;
 • координация работы по проблемным вопросам судебно-экспертной и адвокатской деятельности;
 • предоставления консультаций, в частности, по постановке вопросов эксперту, правильного определения вида и статуса экспертизы;
 • обобщения практики использования адвокатами при оказании юридической помощи института судебно-экспертной в целях обеспечения состязательности судопроизводства;
 • разработка и проведение совместных проектов, направленных на создание благоприятных условий для осуществления судебно-экспертной и адвокатской деятельностей;
 • организация и проведение мероприятий в форме конференций, семинаров, выставок, совещаний и других формах, направленных на обмен опытом и укреплению взаимовыгодных связей;
 • выполнения иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Стороны, по взаимной договоренности, будут содействовать мероприятиям, не предусмотренным настоящим Меморандумом, но отвечающим целям развития сотрудничества в области судебно-экспертной и адвокаттской деятельности.

Статья 3

Стороны, исходят из того, что любые действия в рамках данного Меморандума не должны ущемлять права и полномочия какой-либо из Сторон, а также не должны противоречить законодательству Республики Казахстан.

Статья 4

Обязательства, связанные с действием настоящего Меморандума, Стороны обязуются выполнять на безвозмездной основе.

Статья 5

В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Меморандума.

Споры и разногласия между Сторонами при толковании и применении положений настоящего Меморандума будут решаться  путем двусторонних переговоров и консультаций.

Статья 6

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Меморандум заключен на неопределенный срок и действует до тех пор, пока одна из Сторон не направит письменного уведомления другой Стороне о своем намерении прекратить действие Меморандума. В таком случае действие Меморандума будет считаться прекращенным со дня истечения 30 (тридцати) календарных дней, от даты направления одной из сторон соответствующего письменного уведомления.

Меморандум подписан в городе Астана «___» ________ 2018 года в двух экземплярах.

О Pressa

Пресс-секретарь Республиканской коллегии адвокатов

Добавить комментарий: